Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันจันทร์, 31 ตุลาคม 2565 14:49

ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2563 ข้อ39 ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

Media

ภาคีเครือข่าย

บริการออนไลน์

Map

ร้องเรียนร้องทุกข์

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ