Hot News :

ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ร่วมกับ ประชาชน ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 9/2563 และแผนพัฒนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

      เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม โดย นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จ่าสิบตำรวจสงวน วิระศักดิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ นางสาวสุพัตรา จันทน์โยธา ในโอกาสเดินทางมารายงานตัวเข้ารับตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

      เมื่อวันที่ 10-16 เม.ย. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม โดย นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จ่าสิบตำรวจสงวน วิระศักดิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายให้ นางสาววรรณภา ทองเพชร รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ออกตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนและจุดคัดกรอง COVID -19 ในพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

      เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2564 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม โดย นายวิชัย พุฒพงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยสมาชิกสภา ได้เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

      เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม โดย นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จ่าสิบตำรวจสงวน วิระศักดิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายให้ งานบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม นำรถน้ำออกให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ในพื้นที่ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

           เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2564 องค์การบริการส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม โดย นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริการส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม

          เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม นำโดย นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกฯ จ่าสิบตำรวจสงวน วิระศักดิ์ ปลัดฯ สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ร่วมกันจัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล ณ บริเวณด้านหน้า ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 3 กรกฎาคม  2563  เวลา 10.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ประดิษฐ์ บุษดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่ว่นตำบลยางสักกระโพหลุ่ม และ พุทธศาสนิกชนชาวร่วม พิธีทำบุญถวายสังฆทาน และเทียนพรรษา เนื่องในวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2563 ณ.อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม

เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

การปฏิสัมพันธ์

ภาคีเครือข่าย

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ